Všeobecná ustanovení

 

Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené na serveru www.pupikcl.cz (dále "internetový obchod") se řídí při prodeji konečnému zákazníkovi příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku a obchodním zákoníkem platným v České republice, při prodeji za účelem dalšího prodeje. Tímto prostředkem v případě našeho internetového obchodu je především elektronická pošta.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR")

 související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu nazvaného Pravidla pro ochranu soukromí.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

1) Zpracování

Osobní data se zpracovávají pouze pro účely statistik, uchování pro pozdější nákupy a dopravy k zákazníkovi.

Jaká data jsou shromažďovány při registraci a pří nakupování?

Osobní údaje poskytnuté prostřednictvím těchto stránek a jiných forem komunikace budou prodávajícím zpracovávány a uchovávány. Internetový obchod shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje:

  1. jméno a příjmení,
  2. adresu,
  3. korespondenční adresa, pokud se liší od adresy trvalého bydliště, dodací adresu,
  4. e-mailovou adresu,
  5. telefonní číslo nebo číslo mobilního telefonu.

Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro registraci a nákupy v rámci webu.

 S daty je nakládano v souladu s bezpečnostními zasadami a nejsou poskytována dalším třetím stranám.

2) Vymazání

Každý uživatel má právo být zapomenut a smazán z naší databáze kontaktů.

 
Smlouva o koupi věci nabízené v našem internetovém obchodě je uzavřena okamžikem obdržení Vaší objednávky.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Každá přijatá objednávka v našem obchodě je závazná. Storno objednávky je možné provést pouze  do 2hodin od odeslání objednávky.

Po obdržení řádně vyplněné objednávky potvrdí internetový obchod formou elektronické pošty na zákazníkem zadanou e-mailovou adresu ,že smlouva byla uzavřena.


Ceny zboží jsou uvedeny s DPH. Ceny se mohou lišit s cenami kamenné prodejny.

Prodejce zaručuje odeslání zboží, které je skladem nejpozději do 48hodin od potvrzení objednávky.

Doprava zboží je zajištěna Českou poštou.

U klasických zásilek s poštovným 99Kč+ 30Kč dobírka má Česká pošta 6dnů na přepravu a 15dnů na uschování zásilky.

U expres zásilek s poštovným 120Kč+30Kč dobírka má Česká pošta 2den na přepravu a 7dnů na uschování zásilky.

Cena dopravy platné pro ČR.

U zásilek na SLOVENSKO s poštovným 270Kč+ 30Kč dobírka má Česká pošta 5dnů na přepravu a 15dnů na uschování zásilky.

 Zásilka k vyzvednutí na kamenné prodejně je ZDARMA  - rezervujeme 7 dnů.

Po dohodě možnost platby předem na účet, k částce bude přičteno poštovné.Jakmile se částka připíše na účet ihned se odesílá balíček.

V případě, že zboží není momentálně skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat e-mailem. Po vzájemné dohodě bude buď dohodnut náhradní termín, nebo zákazník má právo objednávku stornovat.

Ochrana osobních údajů: Při odeslání objednávky zadává kupující některé své osobní údaje. Tyto informace jsou nezbytné k identifikaci kupujícího, k realizaci objednávky a ke komunikaci s kupujícím. Údaje, které kupující poskytne v žádném případě neposkytujeme třetím osobám. Vyplněním objednávky souhlasí kupující se zařazením poskytnutých údajů o své osobě i o objednávkách do databáze klientů.

Záruční doba je dle platných zákonů 24měsíců na výrobní vady. 

Odstoupení od smlouvy
Kupující má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží (to neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího). Je-li zboží zároveň vraceno, musí být naprosto nepoužité, nepoškozené, zabalené v originálním nepoškozeném obalu, včetně veškerého příslušenství a schopné dalšího prodeje. Vracené zboží musí zákazník vrátit na vlastní náklady jako pojištěnou zásilku na adresu provozovny Pupík- dětská a těhotenská móda, náměstí TGM 192, 47001 Česká Lípa do 14 dnů ode dne převzetí, musí přiložit kopii prodejního daňového dokladu s vyplněnou vrácenkou. Při zaslání dobírkou nebude zásilka přijata. Prodávající vrátí peníze za zboží, nikoliv za poštovné. Jakkoliv poškozené zboží a to včetně dopravou způsobeného nebude provozovatelem internetového obchodu převzato. Takovéto poškození si řeší Zákazník sám.

Kupující má dále právo odstoupit od smlouvy z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu, že si kupující dodané zboží nepřevezme a nebo odmítne převzít.
Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě.

Kupující musí pro platné odstoupení od smlouvy učinit jednostranný projev vůle určený provozovateli virtuálního obchodu. Takový projev vůle musí mít písemnou listinnou formu.


   vyřízení reklamace:

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.Nevyzvednuté zboží - kupující se stává dlužníkem ! 

 

Tuto sekci v obchodních podmínkách jsme původně nechtěli zveřejňovat, ale donutili nás k tomuto kroku nespolehliví zákazníci. Vynaložené prostředky, čas a úsilí jsou již tak vysoké že není možné takovéto chování zákazníků-dlužníků, jen přehlížet.

 

Pokud si kupující neodebere objednané zboží (jak v kamenné prodejně , nebo nevyzvedne od přepravní společnosti) ze závazné objednávky bez jejího předešlého zrušení (akceptované prodejcem), nese kupující ke své tíži veškeré vzniklé náklady s tímto obchodním případem (logistické, bankovní, přepravní atd.). Tyto náklady budou i po neodebrání zboží na kupujícím vymáhány, a to mimosoudní nebo soudní cestou. Prodávající si vyhrazuje právo zařadit iniciály dlužníka na seznam vymáhaných pohledávek, a dále na www.nespolehlivýzakaznici.cz. Zákazník-dlužník bude informován na udaný tel. nebo e-mail že byl zveřejněn jako dlužník a jeho dlužná částka. Vymazaní kupujícího (dlužníka) ze seznamu dlužníků bude pouze v případě uhrazení dlužné částky + penále 100,- Kč za pozdní zrušení objednávky.

 

 

!!! Akční nabídka platí po celý měsíc nebo do vyprodání zásob !!!

Pokud vychází konec slevy na víkend,akční ceny platí po pracovní dobu kamenné prodejny a to do soboty 12hodin.

 

 

 

Zboží nabízené na serveru www.pupikcl.cz

Ceny jsou uvedeny s DPH.

 Záruka na zboží se poskytuje podle obecně závazných předpisů a to na 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, které nebyly způsobeny nešetrným, nebo neodborným používáním. Místem pro uplatnění reklamace je sídlo uvedené v kontaktech. K reklamovanému zboží je vždy nutné přiložit doklad o nákupu. Reklamované zboží musí být kompletní. Ozpůsobu řešení reklamace rozhoduje výhradně prodávající a to ve lhůtě 30-ti dnů od doručení zboží k reklamaci. Výměna za jiné zboží je možná do 14 dnů od zakoupení zboží.

!!! Akční nabídka platí po celý měsíc nebo do vyprodání zásob !!!